زیرسویه امیکرون جایگزین امیکرون خواهد شد

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان –  صالحی وزیری  به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

درباره ظرفیت آزمایش تشخیص کرونا در ایران توضیح دهید.

صالحی وزیری: با تولید داخل ظرفیت تست از ٢۵ هزار در کشور به روزانه ١۵٠ هزار تست در کشور رسید. ظرفیت تشخیص سایر بیماری‌های تنفسی و بیماری‌های دیگر مانند تب کنگو راه اندازی شد.

اولین مورد واریانت آلفا در انستیتو پاستور ایران شناسایی شد و اولین مورد امیکرون را آخر آذر به کمک یکی از آزمایشگاه‌های شبکه کووید ١٩ شناسایی کردیم.

درباره زیر سویه‌های جدید امیکرون توضیح دهید.

صالحی وزیری: درباره احتمال این که شدت بیماری زایی سویه امیکرون بیشتر باشد، اطلاعاتی در دسترس نیست؛ اما به زودی زیرسویه امیکرون جایگزین امیکرون می‌شود.

آیا دلتاکرون وجود دارد و در ایران چنین ویروسی شناسایی شده است؟

صالحی وزیری: دلتا کرون واژه علمی نیست و ما هم در ایران موردی نداشتیم و یک مورد مشکوک در ایران گزارش شده بود. ما سکانس ویروس را با منابع جهانی تطبیق دادیم و بررسی کردیم و دیدیم که چنین موردی موجودیت ندارد و بیشتر یک جو رسانه‌ای است.

 

https://dailybuzz.ir/19/02/2022/%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%b3%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87/