نامگذاری خیابانی به نام رضا داوری اردکانی در تهران

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، به پاس یک عمر تلاش علمی و فلسفی رضا داوری اردکانی، خیابانی در تهران به نام «دکتر رضا داوری اردکانی» فیلسوف برجسته معاصر و استاد ممتاز دانشگاه تهران نامگذاری شد.

این نامگذاری در سال ۱۳۹۹ به تصویب شورای شهر تهران رسیده بود اما به تازگی اجرا و تابلوی آن نصب شد.

نامگذاری خیابانی به نام  رضا داوری اردکانی در تهران

خیابا داوری اردکانی واقع در منطقه ۶ تهران و در حد فاصل خیابان‌های شیراز جنوبی، شیخ بهایی، صادق آئینه وند، آقا علیخانی و ایرانشناسی قرار گرفته است.

https://dailybulletin.ir/27/12/2021/%d9%86%d8%a7%d9%85%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%af%da%a9/