ایران در شاخص شکاف جنسیتی WEF 2017 در رتبه ۱۴۰ قرار دارد

0

ایران در آخرین گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد درباره «شکاف جنسیتی جهانی» رتبه ۱۴۰ را به خود اختصاص داده است که نسبت به رتبه ۱۳۹ سال گذشته یک پله کاهش یافته است.

گزارش WEF امتیاز ۰.۵۸۳ را از نظر برابری زنان با مردان به ایران داده است (۰.۰۰ نشان دهنده نابرابری مطلق و ۱.۰۰ نشان دهنده برابری کامل).

گزارش ۲۰۱۷ ۱۴۴ کشور را پوشش می‌دهد و میزان تفاوت‌های جنسیتی را کمیت می‌کند و پیشرفت آن‌ها را در طول زمان با تمرکز ویژه بر شکاف‌های نسبی بین زنان و مردان در چهار حوزه کلیدی: بهداشت، آموزش، اقتصاد و سیاست پیگیری می‌کند.

ایران رتبه ۱۴۰ برای مشارکت اقتصادی و فرصت، ۱۰۰ برای پیشرفت تحصیلی، ۱۳۵ برای سلامت و بقا، و ۱۳۶ برای توانمندسازی سیاسی است.

زیرشاخص مشارکت اقتصادی و فرصت شامل سه مفهوم شکاف مشارکت، شکاف پاداش و شکاف پیشرفت است.

شکاف مشارکت با استفاده از تفاوت بین زنان و مردان در نیروی کار محاسبه می شود. ایران امتیاز ۰.۲۲۵ (میانگین ۰.۶۶۷ است) و رتبه ۱۴۳ را در این رده کسب کرده است.

شکاف دستمزد از طریق یک شاخص داده‌های سخت (نسبت تخمینی درآمد حاصل از زن به مرد) که در آن ایران در رتبه ۱۴۱ قرار دارد و یک شاخص کیفی که از طریق نظرسنجی اجرایی مجمع جهانی اقتصاد (برابری دستمزد برای کارهای مشابه) جمع‌آوری شده است. در رتبه ۹۹ قرار گرفت.

در نهایت، شکاف بین پیشرفت زنان و مردان از طریق دو آمار داده‌های سخت نشان داده می‌شود. از نظر نسبت زنان به مردان در میان قانونگذاران، مقامات ارشد و مدیران، ایران رتبه ۱۰۳ و در نسبت زنان به مردان در میان کارگران فنی و حرفه ای رتبه ۱۱۲ را به خود اختصاص داده است.

زیرشاخص پیشرفت تحصیلی شکاف بین دسترسی زنان و مردان به آموزش را از طریق نسبت زنان به مردان در تحصیلات ابتدایی، متوسطه و عالی نشان می‌دهد.

دیدگاه بلندمدت از توانایی کشور برای آموزش زنان و مردان به تعداد مساوی از طریق نسبت نرخ باسوادی زنان به نرخ باسوادی مردان به دست می‌آید. زیرشاخص شامل چهار متغیر است.

رتبه باسوادی ایران ۱۰۳، ثبت نام در دوره ابتدایی اول، ثبت نام در دوره متوسطه ۹۹ و ثبت نام در آموزش عالی رتبه ۱۰۴ بوده است.

زیرشاخص سلامت و بقا با استفاده از دو شاخص نمای کلی از تفاوت‌های بین سلامت زنان و مردان را ارائه می‌دهد.

اولین مورد، نسبت جنسی در بدو تولد است، که به طور خاص با هدف به تصویر کشیدن پدیده “زنان گمشده” رایج در بسیاری از کشورها با ترجیح شدید پسر است. نسبت جنسی ایران در رتبه بندی تولد اول بود.

شاخص دوم شکاف بین امید به زندگی سالم زنان و مردان را در نظر می‌گیرد که تخمینی از تعداد سال‌هایی را ارائه می‌دهد که زنان و مردان می‌توانند انتظار داشته باشند با توجه به سال‌های از دست رفته به دلیل خشونت، بیماری، سوءتغذیه و سایر عوامل مرتبط با سلامتی خوب زندگی کنند. . ایران در این متغیر در رتبه ۱۴۱ قرار گرفت.

توانمندسازی سیاسی شکاف بین مردان و زنان را در بالاترین سطح تصمیم‌گیری سیاسی از طریق نسبت زنان به مردان در پست‌های وزارتی که ایران در رتبه ۱۱۳ قرار دارد و نسبت زنان به مردان در مناصب پارلمانی که در آن کشور در رتبه ۱۳۶ قرار داشت، اندازه‌گیری می‌کند.

WEF می‌گوید ایران برخی از پیشرفت‌های اخیر خود را در زمینه شکاف‌های جنسیتی «پیشرفت تحصیلی» و «سلامت و بقا» معکوس کرده است، اما در زیرشاخص‌های مشارکت اقتصادی و فرصت‌ها، و توانمندسازی سیاسی پیشرفت پایدار و متوسطی را حفظ کرده است. .

ایسلند برای نهمین سال متوالی در صدر رده بندی قرار گرفت و یمن در رتبه آخر در شاخص شکاف جنسیتی جهانی WEF قرار گرفت.

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.